കൈരളി ന്യൂസ് ചാനല്‍ (പീപ്പിള്‍ ടിവി) ഷെഡ്യൂള്‍ – മലയാളം വാര്‍ത്താ ചാനല്‍

വാര്‍ത്തകളും വാര്‍ത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും – കൈരളി ന്യൂസ് ചാനല്‍

കൈരളി ന്യൂസ്
Malayalam FTA Channels

മലയാളം കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചാനല്‍ ആണ് പീപ്പിള്‍ ടിവി, അടുത്തിടെ ഈ മലയാളം വാര്‍ത്താ ചാനല്‍ പേരുമാറ്റം നടത്തി കൈരളി ന്യൂസ് ആയി. ഫ്രീ റ്റു എയര്‍ മോഡില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചാനലിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് യൂടൂബില്‍ ലഭ്യമാണ്. Kairali news is a free to air malayalam news channel from Malayalam communication ltd, It’s started as people tv and rebranded recently.

സമയം ഞായര്‍ തിങ്കള്‍ ചൊവ്വാ ബുധന്‍ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
06:00 A.M പ്രഭാത വാര്‍ത്ത പ്രഭാത വാര്‍ത്ത പ്രഭാത വാര്‍ത്ത പ്രഭാത വാര്‍ത്ത പ്രഭാത വാര്‍ത്ത പ്രഭാത വാര്‍ത്ത പ്രഭാത വാര്‍ത്ത
06:30 A.M ഷൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഷോ സ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ് (റിപീറ്റ്) അതിജീവനം (റിപീറ്റ്) അതിജീവനം (റിപീറ്റ്) അതിജീവനം (റിപീറ്റ്) അതിജീവനം (റിപീറ്റ്) അതിജീവനം (റിപീറ്റ്)
07:00 A.M വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം
07:30 A.M വര്‍ത്തമാനം വാര്‍ത്തോദയം വര്‍ത്തമാനം വര്‍ത്തമാനം വര്‍ത്തമാനം വര്‍ത്തമാനം വര്‍ത്തമാനം
08:00 A.M വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം വാര്‍ത്തോദയം
08:30 A.M ടൈം സ്ലോട്ട് വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍ അന്യോന്യം കേരള ടുഡേ വട്ടമേശ സ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ് ടൈം സ്ലോട്ട്
09:00 A.M വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള
09:30 A.M വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള
10:00A.M വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള
10:30 A.M സ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ് (റിപീറ്റ്) ഷൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഷോ (റിപീറ്റ്) ആര്‍ട്ട് കഫേ ആര്‍ട്ട് കഫേ ആര്‍ട്ട് കഫേ ആര്‍ട്ട് കഫേ ആര്‍ട്ട് കഫേ
11:00 A.M വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള
11:30 A.M വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള
12:00 P.M വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള വാര്‍ത്താവേള
12:30 P.M ബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍ കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്) കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്) കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്) കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്) കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്)
13:00 P.M മധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത മധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത മധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത മധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത മധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത മധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത മധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത
13:30 P.M സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത
14:00 P.M ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത
14:30 P.M ടൈം സ്ലോട്ട് വട്ടമേശ കേരള ടുഡേ വട്ടമേശ ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട്
15:00 P.M ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത
15:30 P.M അന്യോന്യം ഹലോ ഡോക്ടര്‍ ഹലോ ഡോക്ടര്‍ ഹലോ ഡോക്ടര്‍ ഹലോ ഡോക്ടര്‍ ഹലോ ഡോക്ടര്‍ കേരള എക്സ്പ്രസ് (റിപീറ്റ്)
16:00 P.M ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത
16:30 P.M ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട്
17:00 P.M ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത
17:30 P.M ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത ദിന വാര്‍ത്ത നാം മുന്നോട്ട് (റിപീറ്റ്)
18:00 P.M സന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത സന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത സന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത സന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത സന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത സന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത സന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത
18:30 P.M കേരള ടുഡേ ലോകകാഴ്ച വട്ടമേശ സ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ് വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍ പ്രവാസലോകം ഷൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഷോ
19:00 P.M രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത
19:30 P.M കേരള എക്സ്പ്രസ് അതിജീവനം അതിജീവനം അതിജീവനം അതിജീവനം അതിജീവനം അന്യോന്യം
2:000 P.M വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം
20:30 P.M വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം വാര്‍ത്താ സംവാദം
21:00 P.M തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍
21:30 P.M സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത നാം മുന്നോട്ട് സകല വാര്‍ത്ത സകല വാര്‍ത്ത
22:00 P.M ബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍ കോക്ടെയ്ൽ കോക്ടെയ്ൽ കോക്ടെയ്ൽ കോക്ടെയ്ൽ കോക്ടെയ്ൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍
22:30 P.M ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്
23:00 P.M രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത രാത്രി വാര്‍ത്ത

ലൈവ് ആയി കാണാം

https://www.youtube.com/watch?v=QrVAUDJcYTc

kairali news live online streaming
kairali news live online streaming

Leave a Comment