കൈരളി ന്യൂസ് ചാനല്‍ (പീപ്പിള്‍ ടിവി) ഷെഡ്യൂള്‍ – മലയാളം വാര്‍ത്താ ചാനല്‍

വാര്‍ത്തകളും വാര്‍ത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും – കൈരളി ന്യൂസ് ചാനല്‍

കൈരളി ന്യൂസ്
Malayalam FTA Channels

മലയാളം കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചാനല്‍ ആണ് പീപ്പിള്‍ ടിവി, അടുത്തിടെ ഈ മലയാളം വാര്‍ത്താ ചാനല്‍ പേരുമാറ്റം നടത്തി കൈരളി ന്യൂസ് ആയി. ഫ്രീ റ്റു എയര്‍ മോഡില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചാനലിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് യൂടൂബില്‍ ലഭ്യമാണ്. Kairali news is a free to air malayalam news channel from Malayalam communication ltd, It’s started as people tv and rebranded recently.

സമയം ഞായര്‍ തിങ്കള്‍ ചൊവ്വാബുധന്‍ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
06:00 A.Mപ്രഭാത വാര്‍ത്തപ്രഭാത വാര്‍ത്തപ്രഭാത വാര്‍ത്തപ്രഭാത വാര്‍ത്തപ്രഭാത വാര്‍ത്തപ്രഭാത വാര്‍ത്തപ്രഭാത വാര്‍ത്ത
06:30 A.Mഷൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഷോസ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ് (റിപീറ്റ്)അതിജീവനം (റിപീറ്റ്)അതിജീവനം (റിപീറ്റ്)അതിജീവനം (റിപീറ്റ്)അതിജീവനം (റിപീറ്റ്)അതിജീവനം (റിപീറ്റ്)
07:00 A.Mവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയം
07:30 A.Mവര്‍ത്തമാനംവാര്‍ത്തോദയംവര്‍ത്തമാനംവര്‍ത്തമാനംവര്‍ത്തമാനംവര്‍ത്തമാനംവര്‍ത്തമാനം
08:00 A.Mവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയംവാര്‍ത്തോദയം
08:30 A.Mടൈം സ്ലോട്ട്വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍അന്യോന്യംകേരള ടുഡേവട്ടമേശസ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ്ടൈം സ്ലോട്ട്
09:00 A.Mവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേള
09:30 A.Mവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേള
10:00A.Mവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേള
10:30 A.Mസ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ് (റിപീറ്റ്)ഷൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഷോ (റിപീറ്റ്)ആര്‍ട്ട് കഫേആര്‍ട്ട് കഫേആര്‍ട്ട് കഫേആര്‍ട്ട് കഫേആര്‍ട്ട് കഫേ
11:00 A.Mവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേള
11:30 A.Mവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേള
12:00 P.Mവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേളവാര്‍ത്താവേള
12:30 P.Mബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍ബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്)കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്)കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്)കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്)കോക്ടെയ്ൽ(റിപീറ്റ്)
13:00 P.Mമധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്തമധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്തമധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്തമധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്തമധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്തമധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്തമധ്യാഹ്ന വാര്‍ത്ത
13:30 P.Mസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്ത
14:00 P.Mദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്ത
14:30 P.Mടൈം സ്ലോട്ട്വട്ടമേശകേരള ടുഡേവട്ടമേശടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്
15:00 P.Mദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്ത
15:30 P.Mഅന്യോന്യംഹലോ ഡോക്ടര്‍ഹലോ ഡോക്ടര്‍ഹലോ ഡോക്ടര്‍ഹലോ ഡോക്ടര്‍ഹലോ ഡോക്ടര്‍കേരള എക്സ്പ്രസ് (റിപീറ്റ്)
16:00 P.Mദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്ത
16:30 P.Mടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്ടൈം സ്ലോട്ട്
17:00 P.Mദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്ത
17:30 P.Mദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തദിന വാര്‍ത്തനാം മുന്നോട്ട് (റിപീറ്റ്)
18:00 P.Mസന്ധ്യാ വാര്‍ത്തസന്ധ്യാ വാര്‍ത്തസന്ധ്യാ വാര്‍ത്തസന്ധ്യാ വാര്‍ത്തസന്ധ്യാ വാര്‍ത്തസന്ധ്യാ വാര്‍ത്തസന്ധ്യാ വാര്‍ത്ത
18:30 P.Mകേരള ടുഡേലോകകാഴ്ചവട്ടമേശസ്റ്റാര്‍ ചാറ്റ്വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍പ്രവാസലോകംഷൂട്ട്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഷോ
19:00 P.Mരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്ത
19:30 P.Mകേരള എക്സ്പ്രസ്അതിജീവനംഅതിജീവനംഅതിജീവനംഅതിജീവനംഅതിജീവനംഅന്യോന്യം
2:000 P.Mവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദം
20:30 P.Mവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദംവാര്‍ത്താ സംവാദം
21:00 P.Mതത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍
21:30 P.Mസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്തനാം മുന്നോട്ട്സകല വാര്‍ത്തസകല വാര്‍ത്ത
22:00 P.Mബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍കോക്ടെയ്ൽകോക്ടെയ്ൽകോക്ടെയ്ൽകോക്ടെയ്ൽകോക്ടെയ്ൽബെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്ക്ടെയില്‍
22:30 P.Mക്രൈംബ്രാഞ്ച്ക്രൈംബ്രാഞ്ച്ക്രൈംബ്രാഞ്ച്ക്രൈംബ്രാഞ്ച്ക്രൈംബ്രാഞ്ച്ക്രൈംബ്രാഞ്ച്ക്രൈംബ്രാഞ്ച്
23:00 P.Mരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്തരാത്രി വാര്‍ത്ത

ലൈവ് ആയി കാണാം

https://www.youtube.com/watch?v=QrVAUDJcYTc

kairali news live online streaming
kairali news live online streaming

മലയാളം ടെലിവിഷന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.