ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ഷെഡ്യൂള്‍ – തിങ്കള്‍

തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികള്‍

സമയം ഷോ
06:00 A.M കണ്ണന്‍റെ രാധ
06:30 A.M കണ്ണന്‍റെ രാധ
07:00 A.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം (പുന:സംപ്രേക്ഷണം)
07:30 A.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
08:00 A.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
08:25 A.M ഹെല്‍ത്ത്‌ നൌ
08:30 A.M മലയാള സിനിമ
11:25 A.M ഹെല്‍ത്ത്‌ നൌ
11:30 A.M ടേസ്റ്റ് ടൈം
12:00 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം (പുന:സംപ്രേക്ഷണം)
12:30 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം (പുന:സംപ്രേക്ഷണം)
01:00 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
01:30 P.M വാനമ്പാടി
02:00 P.M സീതാ കല്യാണം
02:30 P.M കുടുംബ വിളക്ക്
03:00 P.M കസ്തൂരിമാന്‍

തിങ്കള്‍ ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ഷെഡ്യൂള്‍

03:15 P.M നീലക്കുയില്‍
03:30 P.M മൌനരാഗം
04:00 P.M  ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് പ്ലസ്
04:30 P.M ടേസ്റ്റ് ടൈം
05:00 P.M കണ്ണന്‍റെ രാധ
05:30 P.M കണ്ണന്‍റെ രാധ
06:00 P.M പൌര്‍ണ്ണമി തിങ്കള്‍
06:30 P.M സീതാ കല്യാണം
07:00 P.M വാനമ്പാടി
07:30 P.M കുടുംബവിളക്ക്
08:00 P.M മൌനരാഗം
08:30 P.M കസ്തൂരിമാന്‍
08:45 P.M നീലക്കുയില്‍
09:00 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
09:30 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
10:00 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
10:30 P.M  ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് പ്ലസ്