മലയാളം ടിവി ചാനല്‍ റേറ്റിംഗ്

തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികള്‍

സമയംഷോ
06:00 A.Mകണ്ണന്‍റെ രാധ
06:30 A.Mകണ്ണന്‍റെ രാധ
07:00 A.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം (പുന:സംപ്രേക്ഷണം)
07:30 A.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
08:00 A.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
08:25 A.Mഹെല്‍ത്ത്‌ നൌ
08:30 A.Mമലയാള സിനിമ
11:25 A.Mഹെല്‍ത്ത്‌ നൌ
11:30 A.Mടേസ്റ്റ് ടൈം
12:00 P.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം (പുന:സംപ്രേക്ഷണം)
12:30 P.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം (പുന:സംപ്രേക്ഷണം)
01:00 P.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
01:30 P.Mവാനമ്പാടി
02:00 P.Mസീതാ കല്യാണം
02:30 P.Mകുടുംബ വിളക്ക്
03:00 P.Mകസ്തൂരിമാന്‍

തിങ്കള്‍ ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ഷെഡ്യൂള്‍

03:15 P.Mനീലക്കുയില്‍
03:30 P.Mമൌനരാഗം
04:00 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് പ്ലസ്
04:30 P.Mടേസ്റ്റ് ടൈം
05:00 P.Mകണ്ണന്‍റെ രാധ
05:30 P.Mകണ്ണന്‍റെ രാധ
06:00 P.Mപൌര്‍ണ്ണമി തിങ്കള്‍
06:30 P.Mസീതാ കല്യാണം
07:00 P.Mവാനമ്പാടി
07:30 P.Mകുടുംബവിളക്ക്
08:00 P.Mമൌനരാഗം
08:30 P.Mകസ്തൂരിമാന്‍
08:45 P.Mനീലക്കുയില്‍
09:00 P.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
09:30 P.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
10:00 P.Mബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് 2 മലയാളം
10:30 P.M ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് പ്ലസ്