ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികള്‍

8-Jun-20   9-Jun-20     10-Jun-20     11-Jun-20     12-Jun-20  
Monday   Tuesday     Wednesday     Thursday     Friday  
IST SD
HD IST SD
HD
IST SD
HD IST SD
HD IST SD

HD
05.30 Peruvannapurathe viseshangal Vakkalathu Narayanankutty 05.30 Mazha Masters 05.30 Pingami Alexander the Great 05.30 Oru Maravathoor Kanavu 05.30 Romeo
08.00 Chirikkum Thalika
08.55 Health Now
09:00 Ramji Rao Speaking Bharya Athra Pora 09:00 In Harihar Nagar Maharaja Talkies 09:00 God father Minnaminnikkoottam 09:00 Vietnam Colony August 1 09:00 In Ghost House Inn
11:55 Health Now
12:00 Best of Comedy Stars: Season 2 12:00 Non Stop Comedy -II 12:00 Non Stop Comedy -II 12:00 Non Stop Comedy -II 12:00 Non Stop Comedy -II
12:30 Serial- Sanjeevani
13:30 Serial- Vanambadi: (Story Sofar 2020 13:30 Serial- Vanambadi 13:30 Serial- Vanambadi 13:30 Serial- Vanambadi 13:30 Serial- Vanambadi
14:00 Serial- Kasthooriman
14:30 Serial- Seetha Kalyanam
15:00 Serial- Pournamithinkal
15:30 Disney Movie: Jungle Book 15:30 Disney Movie: Avatar 15:30 Disney Movie: Aladdin 15:30 Disney Movie: Dumbo 15:30 Disney Movie: Alice In Wonderland
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
18:00 Serial- Kannante Radha
18:30 Serial- Sanjeevani
19:00 Serial- Vanambadi
19:30 Serial- Pournamithinkal
20:00 Serial- Seetha Kalyanam
20:30 Serial- Kasthooriman
21:00 Comedy Stars: Season 2
22:30 Serial- Sanjeevani
11:00 P.M Pattam pole Salala Mobiles Passenger Lal Salam Veruthe oru bharya Thalayanamanthram Moz & Cat C/o. Saira & Banu
01:30 01:30 01:30 Spon.Prog: Europe Malayalee Journal II 01:30 01:30
Innanu Aa Kalyanam Time 02:00 Punyam Aham Karutha Pakshikal Greetings
03:30 Hotel California 03:30 Kadha Samvidhanam Kunchacko 04:00 Bada Dosth 03:30 Colours 03:30 Black Cat